IT Audit en Assurance

Als ondernemer wilt u in de eerste plaats zekerheid over de bedrijfsrapportage en inzicht in uw eigen organisatie. Onze controlespecialisten zorgen daarvoor.

Wij zorgen voor (internationale) wettelijke en vrijwillige jaarrekeningcontroles, maar ook andere assurance-gerelateerde diensten zoals bijvoorbeeld subsidieverantwoording, NIWO en KIWA-verklaringen. Met onze onafhankelijke accountantscontrole (audit) voldoet uw onderneming aan alle wettelijke voorschriften.

Bruikbare adviezen

In uw controlerapportage vindt u bruikbare adviezen en eventuele verbeterpunten. Zo zorgt u ervoor dat u kansen en mogelijkheden beter kunt benutten. Ons controleprogramma? Die steunt altijd zoveel mogelijk op uw informatiesystemen en interne beheersingsomgeving. Zo kunnen gerichte controlewerkzaamheden vaak beperkt blijven. De controlerapportage wordt op deze manier een belangrijk managementinstrument.

Onze controleaanpak is geïntegreerd

IT is een belangrijk onderdeel van vrijwel elk bedrijfsproces. Geautomatiseerde systemen moeten zorgen voor betrouwbare managementinformatie. Dit betekent dat een IT-audit en een financial audit hand in hand gaan. Het bedrijfsinformatiesysteem integreren wij in onze jaarrekeningcontrole. Daarbij maken wij gebruik van effectieve data-analyses. Met gerichte IT-audits toetsen wij efficiënt de betrouwbaarheid en doelgerichtheid van uw bedrijfsinformatiesystemen.

Rapporten van feitelijke bewindvoerders

Bewindvoerders en mentoren weten de weg naar ons kantoor te vinden. RDR Accountants B.V. is een onderdeel van Van Hoesel de Blaey en kan, conform de vereisten die het Accountantsprotocol Curatoren, Beschermingsbewindvoerders en Mentoren (CBM) stelt, werkzaamheden verrichten in verband met de eerste of jaarlijkse herbenoeming door het Landelijk Kwaliteitsbureau Curatoren, Beschermingsbewindvoerders en Curatoren (LKB).

Zowel de werkzaamheden in verband met het af te geven rapport van feitelijke bevindingen op basis van specifiek uit te voeren werkzaamheden, als de samenstellings- of controleverklaring bij de jaarrekening, kunnen wij voor u verrichten.

Het accountantsprotocol, dat jaarlijks onder verantwoordelijkheid van het LKB wordt vastgesteld, beschrijft de werkzaamheden, die de accountant uit moet voeren voor het onderzoek naar de naleving van de kwaliteitseisen volgens het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren.

Wilt u alvast kennis nemen van het controleprotocol dat de accountant hanteert tijdens zijn werkzaamheden? Klik op deze link.

Ervaring met subsidieaanvragen

Stichtingen en andere organisaties verkrijgen regelmatig inkomsten uit subsidies en financiële bijdragen van gemeenten, provincies, ministeries, fondsenwervende organisaties en dergelijke. Voor de verantwoording van de kosten en\of prestaties wordt door de subsidieverstrekker vaak een verklaring van een accountant gevraagd. Dit kunnen controleverklaringen zijn, maar ook andersoortige verklaringen.

RDR Accountants B.V. heeft ruime ervaring met meerdere vormen van subsidieverstrekking en de daarmee samenhangende verantwoordingsverplichtingen. Wij kunnen u adviseren over de opzet van de administratie in verband met de verantwoordingsverplichtingen, en uiteraard ook de werkzaamheden verrichten in verband met de verklaring, die bij de subsidieverantwoording afgegeven dient te worden.

Voor een vrijblijvend gesprek kunt u contact met ons opnemen. Eén van onze accountants inventariseert met u de benodigde werkzaamheden om tot een zo efficiënt mogelijke aanpak te komen.

Onze specialisten