Privacyverklaring

In deze verklaring laat Van Hoesel de Blaey zien op welke manier zij dagelijks omgaat met persoonsgegevens en privacy, en wat er wettelijk wel en niet verantwoord is. Met de naam Van Hoesel de Blaey wordt aangeduid: Van Hoesel De Blaey Accountancy B.V., Van Hoesel De Blaey Belastingadviseurs B.V, beide gevestigd aan de Brouwerstraat 6, 3364 BE Sliedrecht, telefoon 0184-200020, e-mail info@hoesel.nl.

Privacy speelt een belangrijke rol in onze hedendaagse informatiemaatschappij en daar waar het de relatie tussen de consument en het bedrijfsleven betreft. Bedrijven en organisaties hebben de verantwoordelijkheid over persoonsgegevens en gegevensuitwisseling op alle terreinen waar ze actief zijn. Zij zijn verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens van consumenten. Het beschermen van de privacy is complex, en wordt steeds complexer door technologische ontwikkelingen en nieuwe Europese wetgeving. Daarom vinden wij het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, en de privacy waarborgen.

Wetgeving en definities

Op dit moment heeft elke lidstaat van de Europese Unie een eigen privacywet, gebaseerd op de Europese richtlijn van 1995. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) regelt het juridische kader voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland. Op 25 mei 2018 vervalt de Wbp en treedt de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in werking, samen met de uitvoeringswet. De AVG bouwt voort op de Wbp en zorgt onder andere voor versterking en uitbreiding van de privacy-rechten met meer verantwoordelijkheden voor organisaties.

De volgende begrippen worden in de AVG gebruikt:

Betrokkene: De persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. De betrokkene is degene van wie de gegevens worden verwerkt.

Verwerker: De persoon of organisatie die de persoonsgegevens verwerkt in opdracht van een andere persoon of organisatie.

Persoonsgegevens: Alle gegevens die gaan over mensen en waaraan je een mens als individu kunt herkennen. Het gaat hierbij niet alleen om vertrouwelijke gegevens, zoals over iemands gezondheid, maar om ieder gegeven dat te herleiden is tot een bepaald persoon (bijvoorbeeld; naam, adres, geboortedatum). Naast gewone persoonsgegevens kent de wet ook bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die gaan over gevoelige onderwerpen, zoals etnische achtergrond, politieke voorkeuren of het Burgerservicenummer (BSN).

Gegevensbeschermingseffectbeoordeling: Met een gegevensbeschermingseffectbeoordeling worden de effecten en risico’s van de nieuwe of bestaande verwerkingen beoordeeld op de bescherming van de privacy. Dit heet ook wel een Privacy Impact Assessment (PIA).

Verwerkingsverantwoordelijke: Een persoon of instantie die alleen, of samen met een ander, het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Verwerking: Een verwerking is alles wat je met een persoonsgegeven doet, zoals: vastleggen, bewaren, verzamelen, bij elkaar voegen, verstrekken aan een ander, en vernietigen.

Reikwijdte

De verklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de organisatie. Oftewel: voor alle verwerkingen die binnen een bedrijf of organisatie plaatsvinden.

Verantwoordelijke

Het bedrijf of de organisatie is verantwoordelijk voor de verwerkingen die door of namens het bedrijf of de organisatie worden uitgevoerd.

Verwerkingen

De verwerking van persoonsgegevens is elke handeling of elk geheel van handelingen met persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde processen. In de AVG valt onder een verwerking: Verzamelen, vastleggen en ordenen, Bewaren, bijwerken en wijzigen, Opvragen, raadplegen, gebruiken, Verstrekken door middel van doorzending, Verspreiding of enige andere vorm van ter beschikkingstellen, Samenbrengen, met elkaar in verband brengen, Afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. Uit deze opsomming blijkt dat alles wat je met een persoonsgegeven doet een verwerking is.

Doeleinden

Volgens de wet mogen persoonsgegevens alleen verzameld worden als daarvoor een doel is vastgesteld. Het doel moet uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd zijn. De gegevens mogen niet voor andere doelen verwerkt worden. Voor de uitvoering van sommige wetten, zoals bijvoorbeeld de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft), kunnen de doelen voor het verwerken in de wet al vastgelegd, net als de persoonsgegevens die gevraagd en verwerkt mogen worden.

Rechtmatige grondslag

De wet zegt dat er voor elke verwerking van persoonsgegevens een rechtmatige grondslag uit de wet van toepassing moet zijn. Dat betekent dat de verwerking alleen mag plaatsvinden:

· Wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de specifieke verwerking;
· Noodzakelijk is om een verplichting na te komen die in de wet staat;
· Noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waar de betrokkene onderdeel van is;
· Noodzakelijk is om vitale belangen van de betrokkene te beschermen of voor de vervulling van een taak van algemeen belang;
· Noodzakelijk is voor de behartiging ven de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde.

In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld ook dat Van Hoesel de Blaey uw persoonsgegevens kan gebruiken:
· om u te kunnen bellen/e-mailen/aanschrijven indien dit benodigd is voor de uitvoering van onze dienstverlening;
· om u te informeren over wijzigingen in wetgeving en dienstverlening;
· voor verzending van onze nieuwsbrieven, mailingen etc.

Wijze van verwerking

De hoofdregel van de verwerking van persoonsgegevens is dat het alleen toegestaan is in overeenstemming met de wet, en op een zorgvuldige wijze. Persoonsgegevens worden zoveel mogelijk verzameld bij de betrokkene zelf. De wet gaat uit van subsidiariteit. Dit betekent dat verwerking alleen is toegestaan wanneer het doel niet op een andere manier kan worden bereikt. In de wet wordt ook gesproken over proportionaliteit. Dit betekent dat persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt als dit in verhouding staat tot het doel. Wanneer met geen, of minder (belastende), persoonsgegevens hetzelfde doel bereikt kan worden moet daar altijd voor gekozen worden.

Van Hoesel de Blaey zorgt ervoor dat de persoonsgegevens kloppen en volledig zijn voordat ze verwerkt worden. Deze gegevens worden alleen verwerkt door medewerkers met een geheimhoudingsplicht. Daarnaast beveiligt Van Hoesel de Blaey alle persoonsgegevens. Dit moet voorkomen dat de persoonsgegevens kunnen worden ingezien of gewijzigd door iemand die daar geen recht toe heeft. Hoe Van Hoesel de Blaey dit doet staat in het informatiebeveiligingsbeleid / beveiligingsplan.

Delen en doorgifte

Van Hoesel de Blaey verkoopt uw gegevens niet aan derden. Zij zal uw gegevens uitsluitend aan derden (bijvoorbeeld de Belastingdienst, Arbodienst of het pensioenfonds) verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties en/of bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten we een verwerkersovereenkomst waarin een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens gewaarborgd wordt.

Van Hoesel de Blaey geeft in de regel geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of een internationale organisatie.

Transparantie en communicatie

Informatieplicht

Van Hoesel de Blaey informeert betrokkenen over het verwerken van persoonsgegevens. Wanneer betrokkenen gegevens aan Van Hoesel de Blaey geven, worden zij op de hoogte gesteld van de manier waarop Van Hoesel de Blaey met persoonsgegevens om zal gaan. Dit kan bijvoorbeeld via een privacyverklaring of – statement bij het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst, een opdrachtbevestiging of bij een andere overeenkomst gebeuren of via een privacyverklaring of –statement op de website van Van Hoesel de Blaey.

Wanneer de gegevens via een andere weg verkregen worden, dus buiten de betrokkene om, wordt de betrokkene geïnformeerd op het moment dat deze voor de eerste keer worden verwerkt.

Verwijdering

Van Hoesel de Blaey bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van de aan haar opgedragen werkzaamheden. Wanneer er nog persoonsgegevens opgeslagen zijn die niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel worden deze zo snel mogelijk verwijderd. Dit houdt in dat deze gegevens vernietigd worden, of zo worden aangepast dat de informatie niet meer gebruikt kan worden om iemand te identificeren.

Rechten van betrokkenen

De wet bepaalt niet alleen de plichten van degenen die de persoonsgegevens verwerken, maar bepaalt ook de rechten van de personen van wie de gegevens worden verwerkt. Deze rechten worden ook wel de rechten van betrokkenen genoemd en bestaan uit de volgende rechten:

· Recht op informatie: Betrokkenen hebben het recht om Van Hoesel de Blaey te vragen of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt.
· Inzagerecht: Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar gegevens worden verwerkt.
· Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen bij Van Hoesel de Blaey om dit te corrigeren.
· Recht van verzet: Betrokkenen hebben het recht aan Van Hoesel de Blaey te vragen om hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken.
· Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.
· Recht op bezwaar: Betrokkenen hebben het recht om bezwaar aan te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Van Hoesel de Blaey zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

Indienen van verzoek

Om gebruik te maken van zijn/haar rechten kan de betrokkene een verzoek indienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als via de e-mail ingediend worden. Van Hoesel de Blaey heeft vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen vier weken zal Van Hoesel de Blaey laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij Van Hoesel de Blaey, of een klacht in te dienen bij de Autoriteit. Aan de hand van een verzoek kan Van Hoesel de Blaey aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit van de betrokkene.

Geautomatiseerde verwerkingen

Profilering

Profilering vindt plaats wanneer er een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt waarbij aan de hand van persoonsgegevens naar bepaalde persoonlijke aspecten van een persoon wordt gekeken om deze persoon te categoriseren en te analyseren, of om zaken te kunnen voorspellen. Voorbeelden van persoonlijke aspecten kunnen zijn: financiële situatie, interesses, gedrag of locatie.

Om profilering wat duidelijker te maken, geldt het volgende voorbeeld: Wanneer een bezoeker op de website van Van Hoesel de Blaey naar een bepaalde dienst kijkt, mag Van Hoesel de Blaey geen actie ondernemen om de dienst aan te bieden. Van Hoesel de Blaey mag wel bekijken hoe vaak een bepaalde dienst bekeken is, maar dus niet specifiek gericht adverteren. Daarnaast geeft de wet aan dat er geen besluit mag worden genomen op basis van profilering.

Van Hoesel de Blaey maakt uitsluitend gebruik van profilering door het monitoren van bezoek van haar website, door middel van Google Analytics.

Big data en tracking

Door middel van Big data onderzoek en tracking mogen alleen gegevens verwerkt worden wanneer deze niet herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Daarnaast worden ze alleen verzameld voor onderzoek dat door, of namens, Van Hoesel de Blaey wordt uitgevoerd. De verzamelde gegevens door Big data onderzoek en tracking zijn alleen de gegevens die door geautoriseerde personen zijn verzameld. Wanneer de gegevens worden omgezet in een dataset zal dataminimalisatie worden toegepast. Dit betekent dat alleen de data die echt nodig is voor het behalen van het doel gebruikt zullen worden. Daarnaast kunnen persoonsgegevens gepseudonimiseerd worden zodat zij niet herleidbaar zijn tot een persoon.

Van Hoesel de Blaey maakt geen gebruik van Big data en tracking.

Plichten van Van Hoesel de Blaey

Register van verwerkingen

Van Hoesel de Blaey is verantwoordelijk voor het aanleggen van een register van alle verwerkingen waarvan Van Hoesel de Blaey de verwerkingsverantwoordelijke is. Elk register bevat een beschrijving van wat er tijdens een verwerking plaatsvindt, en welke gegevens daarvoor worden gebruikt, namelijk:

· De naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en, mogelijk, de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke;
· De doelen van de verwerking;
· Een beschrijving van het soort persoonsgegevens en de daarbij horende betrokkenen;
· Een beschrijving van de ontvangers van de persoonsgegevens;
· Een beschrijving van het delen van persoonsgegevens aan een derde land of internationale organisatie;
· De termijnen waarin de verschillende persoonsgegevens moeten worden gewist;
· Een algemene beschrijving van de beveiligingsmaatregelen.

Beveiliging

Van Hoesel de Blaey neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende beveiligingsmaatregelen, zowel organisatorisch als technisch, om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van- en/of onbevoegde/ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Indien u vragen heeft over de beveiliging van uw gegevens, of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dat contact op met Van Hoesel de Blaey via info@hoesel.nl.

Gegevensbeschermingseffectbeoordeling

Met een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (PIA) worden de effecten en risico’s van nieuwe of bestaande verwerkingen beoordeeld op de bescherming van de privacy. Van Hoesel de Blaey voert deze uit wanneer er een geautomatiseerde verwerking, een grootschalige verwerking, of wanneer er een grootschalige monitoring van openbare bestanden plaatsvindt. Dit geldt in het bijzonder bij verwerkingen waarbij nieuwe technologieën worden gebruikt.

Datalekken

Er is sprake van een datalek wanneer persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben. Wanneer er een datalek heeft plaatsgevonden meldt Van Hoesel de Blaey dit zonder onredelijke vertraging, uiterlijk 72 uur nadat er kennis van de inbreuk is vernomen, aan de Autoriteit. Als dit later dan 72 uur is wordt er een motivering voor de vertraging bij de melding gevoegd. Het kan zijn dat de inbreuk een hoog risico met zich meebrengt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. In dit geval meldt Van Hoesel de Blaey dit aan de betrokkenen in eenvoudige en duidelijke taal. Om toekomstige datalekken te voorkomen worden bestaande datalekken geëvalueerd.

Wijziging privacy verklaring

Van Hoesel de Blaey behoudt zich het recht voor om deze privacy verklaring aan te passen. Wij raden daarom aan om deze verklaring geregeld/periodiek te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.